โซเชียล Share0 Tweet

ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ข่าวปลอม อย่าแชร์

Clover Jarm
ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ข่าวปลอม อย่าแชร์

เพจ Anti-Fake News Center Thailand ได้ยืนยันแล้ว เรื่องการปรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มคนละ 100 บาท ตามที่ชาวเน็ตแชร์จนกลายเป็นประเด็นพูดถึง เป็นข่าวปลอม ยืนยันจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ข่าวปลอม อย่าแชร์

เฟซบุ๊กเพจ Anti-Fake News Center Thailand รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือ การเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 100 บาทไว้ว่า

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ข่าวปลอม อย่าแชร์

 

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นคนละ 100 บาท ให้ทุกคนไปรายงานตัวที่เขตด่วนทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ข่าวปลอม อย่าแชร์

 

และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ

อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท

และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ข่าวปลอม อย่าแชร์
ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ข่าวปลอม อย่าแชร์

สำหรับกรณีเสนอขอปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะดำเนินการได้ต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือโทร. 02 6424336

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุ ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบคุณข้อมูลจาก

Anti-Fake News Center Thailandแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook