โซเชียล Share0 Tweet

เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ

Nabi
เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ

พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการขอรับเงินเยียวจากรัฐตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 จะต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ คำถามยอดฮิต "การตรวจสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท" ใครมีสิทธิ์บ้าง

เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ

10 พ.ค. 63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อสงสัยที่ประชาชนหลาย ๆ ท่านได้ถามคำถามเข้ามาว่า เงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง โดยมีคำตอบที่ชัดเจนดังนี้

เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ
เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ
เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ
เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ
เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ

ทั้งนี้ หากใครเคยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่มีการอัปเดต/ปรับปรุงข้อมูลในระยะ 3 ปี ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 ดังนี้

1.เกษตรกรปลูกพืช ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

2.เกษตรกรทำประมง ติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด

3.เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด

4.เกษตรกรทำสวนยาง ติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทย

5.เกษตรกรปลูกอ้อย ติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

6.เกษตรกรเลี้ยงหม่อนไหม ติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหม

7.เกษตรกรปลูกใบยาสูบ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียน

**จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง**

เช็กสิทธิ์ ล่าสุด รับเงินเยียวยา เกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง มีคำตอบ

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน http://farmer.doae.go.th/

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook