โซเชียล Share0 Tweet

คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

Clover Jarm
4 พฤษภาคม 2563 - 09:52(แก้ไข)
คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

แม้ว่าจะมีการคลายล็อก โดยอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ แต่ทั้งนี้ยังมี 5 จังหวัด ที่ยังคงเหนียวแน่น ยืดอายุห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดต่อไป จะมีจังหวัดใดบ้าง เช็กเลย

คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

 

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หนึ่งในมาตรการผ่อนคลาย คือ การห้ามจำหน่ายสุรา โดยอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ แต่ห้ามดื่มสุราภายในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้ 

และด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หนึ่งในมาตรการผ่อนคลาย คือ การห้ามจำหน่ายสุรา โดยอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ แต่ห้ามดื่มสุราภายในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้

คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

 

1. จ.เพชรบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยออกมาตรการเข้มกว่า ศบค.ได้ ซึ่ง จ.เพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีมาตรการเข้มกว่ามาตรฐานกลาง ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม โดยการออกคำสั่งที่ 736/2563 เรื่อง ให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด
คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

 

2. จ.พิษณุโลก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกมีมติออกคำสั่งเพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด-19 ลงนามโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ข้อ หนึ่งในนั้น คือ ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา 4 ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่มีผู้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด ให้ผู้ซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในเขตพิษณุโลกให้แยกกัก กันหรือคลุมไว้เอกเทศ หรือที่ราชการกำหนดไว้ โดยมติดังกล่าวมีผลไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63

คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

3. จ.ปทุมธานี  ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี โดย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ได้ออกคำสั่ง เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 ข้อ 2 (6)และ (7) และมาตรา347) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งคำสั่งฉบับนี้ มีคำสั่งผ่อนคลายกิจกรรม บางส่วน โดยเน้นย้ำ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง การสั่งห้ามขายเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ทั้งจำและปรับ

คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

 

4. จ.บุรีรัมย์ หลังจากคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศ ที่ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ล่าสุดคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อบุรีรัมย์ มีมติห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปอีกโดยไม่มีกำหนด

บรรดานักดื่มในจ.บุรีรัมย์ที่เฝ้ารอการเปิดขายในวันที่ 3 พ.ค. ตามคำประกาศของรัฐบาล และคาดว่าตลาดแอลกอฮอล์จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังหยุดมา 1 เดือน

คอดื่มเช็กด่วน 5 จังหวัด ต่ออายุห้ามเมา สั่งห้ามขายสุรา สู้ภัยโควิด

 

5. จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ประกาศคลายล็อกบางกิจกรรมให้ประชาชน เช่น ตลาดสดสามารถเปิดได้ในช่วงกลางวันตั้งแต่ 5.00 -18.00 น. ส่วนตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัดตลาดชุมชน ให้เปิดในเวลา 16.00 – 20.00 น. ส่วนการเข้า-ออกจังหวัดนครพนมทั้งทางบก และทางอากาศนั้น หลังวันที่ 1 พฤษภาคม สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องมีการตรวจคัดกรอง โควิด 19 เพื่อทำประวัติก่อนเดินทางมาในจังหวัดนครพนม   

ส่วนมาตรการป้องกัน COVID 19 นั้นส่วนใหญ่ยังคงต้องดำเนินการอยู่ เช่น ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาต, การปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 และชายแดนจุดผ่อนปรนอำเภอต่าง ๆ ยกเว้นการขนส่งสินค้าที่กำหนดเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนร้านค้า ร้านอาหาร ห้าง ยังคงมีคำสั่งให้จำหน่ายได้เฉพาะแบบเอาไปกินที่บ้าน รวมถึงสิ่งของที่จำเป็น อาหาร เท่านั้น คำสั่งห้ามจำหน่าย สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิดไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รวมถึงการออกคำสั่งเข้มงวดให้ประชาชน ในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หากฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามกฎหมายทันที

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook