การเมือง Share0 Tweet

สมพงษ์ ชี้ ฝ่ายค้านไม่ขวาง พรก.กู้เงิน แต่ห่วงรัฐบาลใช้เงิน ย้ำ ต้องถ้วนหน้า ทั่วถึง

Nabi
สมพงษ์ ชี้ ฝ่ายค้านไม่ขวาง พรก.กู้เงิน แต่ห่วงรัฐบาลใช้เงิน ย้ำ ต้องถ้วนหน้า ทั่วถึง

27 พ.ค. 63 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เริ่มอภิปราย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชน กระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มบุคคลใด

สมพงษ์ ชี้ ฝ่ายค้านไม่ขวาง พรก.กู้เงิน แต่ห่วงรัฐบาลใช้เงิน ย้ำ ต้องถ้วนหน้า ทั่วถึง

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 ฉบับ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยก่อนการอภิปราย ผู้นำฝ่ายค้านฯ ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั้งประเทศที่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนำมาซึ่งความสำเร็จในการป้องกันโรคโควิด- 19 ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19ในประเทศผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะจัดการสถานการณ์ระบาดได้ แต่ก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ภายใต้การบริหารในภาวะวิกฤตของรัฐบาล อาทิ ปัญหาการจัดหาหน้ากากอนามัย การขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการคลายล็อกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้มองว่าประเทศที่มีความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโรคอย่างแท้จริง ต้องเป็นประเทศที่สามารถสร้างความสมดุลในภาวะที่ควบคุมได้ และประคับประคองเศรษฐกิจให้ยืนอยู่ได้ ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

สมพงษ์ ชี้ ฝ่ายค้านไม่ขวาง พรก.กู้เงิน แต่ห่วงรัฐบาลใช้เงิน ย้ำ ต้องถ้วนหน้า ทั่วถึง
สมพงษ์ ชี้ ฝ่ายค้านไม่ขวาง พรก.กู้เงิน แต่ห่วงรัฐบาลใช้เงิน ย้ำ ต้องถ้วนหน้า ทั่วถึง

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอภิปรายเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ที่แบ่งการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่า รัฐบาลต้องชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินรวมถึงบุคคลใดจะได้รับประโยชน์ ให้กับ ส.ส.และประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน

สมพงษ์ ชี้ ฝ่ายค้านไม่ขวาง พรก.กู้เงิน แต่ห่วงรัฐบาลใช้เงิน ย้ำ ต้องถ้วนหน้า ทั่วถึง
สมพงษ์ ชี้ ฝ่ายค้านไม่ขวาง พรก.กู้เงิน แต่ห่วงรัฐบาลใช้เงิน ย้ำ ต้องถ้วนหน้า ทั่วถึง

ทั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านไม่ขัดข้องกับการใช้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากตระหนักถึงความจำเป็น แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบนั้น ควรใช้การเยียวยาแบบถ้วนหน้า เพราะการคัดกรองกลั่นกรองนั้นทำให้เกิดปัญหาเชิงปฏิบัติ ส่งผลให้คนเดือดร้อนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงอาทิ ผู้ประกอบการส่วนมากยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก

เนื่องจากมีการเปิดช่องให้ดุลยพินิจของการปล่อยกู้อยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ ทำให้มีแนวโน้มปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็ก ทั้งนี้ ฝ่ายค้านขอให้รัฐบาลใช้เงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วยการบริหารจัดการที่โปร่งใส โดยไม่ใช้เพื่อเป็นแหล่งทุนในการเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook