Covid - 19 Share0 Tweet

อุตตม ชี้แจง เหตุที่จ่ายเยียวยาช้า เพราะงบมีจำกัด - ข้อมูลไม่พร้อม(มีคลิป)

Salvation
อุตตม ชี้แจง เหตุที่จ่ายเยียวยาช้า เพราะงบมีจำกัด - ข้อมูลไม่พร้อม(มีคลิป)

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้สร้างความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน ล่าสุดทาง Workpoint News ได้เผยภาพและข้อมูลว่า 

อุตตม ชี้แจง เหตุที่จ่ายเยียวยาช้า เพราะงบมีจำกัด - ข้อมูลไม่พร้อม(มีคลิป)

 

วันที่ 27 พ.ค. ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคล ังกู้เงินแก้ไขโควิด 1 ล้านล้านบาท

เวลา 16.20 น. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ชี้แจงเรื่องของการกู้เงินโ ดยเปรียบเทียบกับการกู้เงิน ของรัฐบาลในอดีต โดยยืนยันว่า ไม่ได้กู้มากแบบกระโดดออกมา จากที่เคยเกิดขึ้น

เป้าหมายในการดำเนินการของร ัฐบาลคือการพยายามปกป้องรัก ษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุนของประเทศ ซึ่งคงพูดไม่ได้ว่าเป็นส่วนของคนรวย หรือคนจนเท่านั้น ทุกส่วนผูกพันเชื่อมโยงกันท ั้งหมด จึงต้องดูแลเสถียรภาพทั้งระ บบ ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งกระทบ ต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐ กิจเสียหาย เป้าหมายของรัฐบาลต้องการป้ องกันไม่ให้วิกฤติโควิดไปสู ่วิกฤติเศรษฐกิจที่ลึกและแก ้ไขยาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการมา ดูแลแนวทางที่รัฐบาลกำหนดนโยบาย และมาตรการ เป็นแนวทางที่ใช้กันทั่วโลก  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  หรือ IMF และ ธนาคารโลก ก็เสนอแนวทางเชิงนโยบายมุ่ง เน้นการช่วยเหลือประชาชนกลุ ่มที่เปราะบางก่อน โดยใช้มาตรการการคลังและการ เงินในวงกว้างกระตุ้นและเตร ียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป

อุตตม ชี้แจง เหตุที่จ่ายเยียวยาช้า เพราะงบมีจำกัด - ข้อมูลไม่พร้อม(มีคลิป)

ส่วนงบประมาณ การกู้เงินครั้งนี้ มีกรอบการดำเนินการที่รัดกุ ม มีการกำหนดให้ หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่าย/ ความก้าวหน้าโครงการต่อ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายเดือน ส่วน สบน. ต้องรายงานความก้าวหน้าต่อคณะก รรมการทุกเดือน และคณะกรรมการจะรายงานต่อ ครม.ทุก 3 เดือน นอกจากนั้นรัฐบาลจะรายงานต่ อสภาภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณตามที่ เคยปฏิบัติกันมา

การกู้ครั้งนี้มีตัวชี้วัด 4 ตัว ในการบริหารหนี้สาธารณะคาดก ารณ์ ณ สิ้น ก.ย. 64 คือ

1.สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ที่ 57.96% ไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 60

2.สัดส่วนภาระหนี้ต่อประมาณ การรายได้ 21.2% จากเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 35

3.สัดส่วนหนี้สาธารณะเงินตร าต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะท ั้งหมด 2.53% ไม่เกินร้อยละ 10

4.สัดสวนภาระหนี้สาธารณะต่า งประเทศต่อรายได้จากการส่งอ อกสินค้า/บริการ 0.19% จากเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5

อุตตม ชี้แจง เหตุที่จ่ายเยียวยาช้า เพราะงบมีจำกัด - ข้อมูลไม่พร้อม(มีคลิป)

ทั้งนี้ภายใต้สมมติฐานกู้เงิน 1 ล้านล้าน รวมกับการกู้เงินอื่นๆ แล้ว ซึ่งแม้ไม่ใช่เวลาปกติแต่เร าก็พยายามยึดตามเกณฑ์ปกติไว ้

นายอุตตม กล่าวต่อว่า เรื่องของการเยียวยา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเฉียบพ ลัน เราไม่ได้คาดคิดว่าจะมาแรงข นาดนี้ แต่เราพยายามดำเนินการให้เร็ว ส่วนที่ว่าล่าช้า ยอมรับว่าต้องใช้เวลาเพราะก ารใช้เงินแผ่นดินต้องรัดกุม  และข้อมูลของเราไม่ได้มีควา มพร้อมในการดำเนินมาตรการได ้อย่างรวดเร็วอย่างที่อยากใ ห้เป็น

กรณีอาชีพอิสระเราไม่ได้มีฐ านข้อมูลว่าอยู่ที่ไหน ใครบ้าง จึงต้องเปิดให้ลงทะเบียน เพราะเราไม่มีข้อมูลจริงๆ ข้อมูลประเทศไทยไม่มีครบขนา ดนั้น การจะจ่ายแบบให้ทุกคน ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณที่มีอยู่ จึงพยายามทำให้ครอบคลุม เน้นที่ผู้ได้รับผลกระทบก่อ น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเปราะบางที่เราจะดูแลต่อไป

อุตตม ชี้แจง เหตุที่จ่ายเยียวยาช้า เพราะงบมีจำกัด - ข้อมูลไม่พร้อม(มีคลิป)

 

"ยอมรับครับว่ามีความล่าช้า บ้าง มีปัญหาบ้าง แต่ขอกราบเรียนว่าเป็นครั้ง แรกที่ประเทศไทยดำเนินการใน เรื่องนี้ แล้วเรารับฟังครับ ข้อชี้แนะข้อท้วงติงทุกอย่า ง แล้วการดำเนินการเจ้าหน้าที ่ที่เกี่ยวข้องทำงานหนักจริงๆ นำมาปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธ ีให้ดียิ่งขึ้น ให้สามารถตอบสนองความต้องกา รของประชาชน เจตนารมณ์ของรัฐบาลต้องการด ูแลประชาชนให้ดีที่สุดภายใต ้วิกฤติที่เกิดขึ้นครั้งแรก "

อุตตม ชี้แจง เหตุที่จ่ายเยียวยาช้า เพราะงบมีจำกัด - ข้อมูลไม่พร้อม(มีคลิป)

 

นายอุตตม กล่าวด้วยว่า การเยียวยาไม่ใช่ครั้งเดียว เสร็จ การดูแลจะต่อเนื่องไปถึงการ ฟื้นฟู ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการลงทะเบียนจะเป็นโอกาสได้ข้อมูลที่ไม่เคยมี  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ต ่อรัฐบาลในอนาคตในการกำหนดนโยบาย หรือใช้เยียวยาได้อีกหากเกิดวิกฤติในอนาคต

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint Newsแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook